Follow us on Twitter
Κλείσιμο

Είσοδος για τα μέλη

Γίνεται μέλη στην ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για προσφορές διαφημιζομένων, κληρώσεις για δώρα, ενημέρωση για τα νέα της ιστοσελίδας μας και πολλά άλλα!

Είσοδος - Μέλη
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


-> ΛΙΜΑΝΙ ΨΑΘΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΨΑΘΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 9ο

Της από 29-11-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της υπαίθρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Αριθμός Πρακτικού 9/ 29-11-2013 Αριθμός Απόφασης 47/2013.
 
Στις Νήσους Σύρο και Ρόδο σήμερα 29 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ στα καταστήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά), και Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Yπαίθρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 5060 /27.11.2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αντιπεριφερειάρχη Αντώνη Χατζηϊωάννου, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της.
Παρόντες στη Ρόδο
1. Αντώνης ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, Αντιπεριφερειάρχης ως Πρόεδρος, 2. Σωτήριος ΠΑΜΠΑΚΑΣ 3. Ζηνοβία ΦΑΚΚΑ – ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ως τακτικά μέλη .
Παρόντες στη Σύρο
1. Ματθαίος ΒΙΛΛΑΣ ως τακτικό μέλος και 2. Κωνσταντίνος ΙΣΣΑΡΗΣ ως αναπληρωματικό μέλος.
Απόντες:
1. Παντελής ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2. Γεώργιος ΠΟΚΚΙΑΣ 3. Δημήτριος ΛΟΤΣΑΡΗΣ 4. Μάρκος ΔΑΔΑΟΣ 5. Ιωάννης ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ .
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν στη Σύρο, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων κος Παναγιώτης ΒΟΥΡΟΣ και στη Ρόδο ο κος Ελευθέριος ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και η κα Ελένη ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τους γραμματείς κα. Ανθούλα ΠΙΝΝΙΚΑ στη Ρόδο και κ. Αθανάσιο ΔΟΥΒΑ στη Σύρο.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το θέμα το οποίο αφορούσε:

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
« Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος – Μάντρα Οικοδομικών Υλικών σε έκταση 5.516,54 τ.μ στη θέση «ΣΤΕΝΤΑ» ( ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ) Νήσου Κιμώλου, Νομού Κυκλάδων».

O Πρόεδρος έθεσε επίσης υπόψη της Επιτροπής και τα εξής:
1. Το με Αριθ. Πρωτ. 111772/6186/14.11.2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Σύρου
2. Την με Αριθ. 102/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου.
3. Τις με Αριθ. Πρωτ. 4887/15.11.2013 και Αριθ. Πρωτ. 5103/28.11.2013 Ενστάσεις – Καταγγελίες του κου Λογοθέτη Νικόλαου.
4. Την με αρ. Απόφαση 125/201, Πρακτικό 12, Θέμα 8ο: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Επιτροπές του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 α) Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου και β) Τουρισμού, Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παραγρ.13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας περί ‘’Σύνθεσης - Συνεδριάσεων - Λειτουργίας’’ Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης».
5. Την με αριθ. 6/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ¨περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου ¨σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 3852/10.
6.Το γεγονός ότι το διαλαμβανόμενο θέμα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.
Αναγνώστηκαν οι ενστάσεις του κου Νικόλαου ΛΟΓΟΘΕΤΗ στα μέλη της επιτροπής και μετά από συζήτηση σχετικά με αυτές, απορρίφθηκαν .
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί Ομόφωνα
Υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο : « Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος – Μάντρα Οικοδομικών Υλικών σε έκταση 5.516,54 τ.μ στη θέση «ΣΤΕΝΤΑ » ( ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ) Νήσου Κιμώλου, Νομού Κυκλάδων» εφόσον σύμφωνα και με το Τμήμα Περιβάλλοντος Σύρου, τηρηθούν οι όροι της αναφερόμενης εισήγησής του (Αρ. Πρωτ. 111772/6186/14.11.2013).
Α ρ ι θ μ ό ς Α π ό φ α σ η ς 47/2013
Για την ακρίβεια συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ                                             ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΙΝΝΙΚΑ
                                                                                ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΟΥΒΑΣ
                                           ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΙΛΛΑΣ
                                          ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΜΠΑΚΑΣ
                                  ΖΗΝΟΒΙΑ ΦΑΚΚΑ - ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ
                                            ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ 
.
.

Κιμωλιάτικη παροικία στην Αττική

Βίντεο - Φωτογραφίες

VideoCamerakimolos-photo-gallery

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρια χρήστη του gokimolos.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies κάντε κλικ εδώ.

Δέχομαι τα cookies απο αυτή την ιστοσελίδα.

EU Cookie Directive Module Information